Качествени пластмасови транспортни опаковки, директно от производител!

ENKO® специализира в производството на пластмасови каси, корита, колички и палети за нуждите на селското стопанство, хранително-вкусовата и леката промишленостИ.

Вече 25 години сме лидер на пазара за пластмасови транспортни опаковки с номенклатура от над 150 артикула като каси за хляб, каси за кисело мляко, каси за живи птици, корита за месо и полуфабрикати, каси за ягоди и малини, касетки за грозде, каси за месо, каси Е2, каси за шоково замразяване, каси за оранжерии, каси за домати, каси за износ на продукция, касетки за череши, пластмасови палети, скари за под, бокс палети за съхранение в хладилници, каси и корита по евростандарт с размери на дъната 600х400 мм, пластмасови кутии и контейнери за оборудване на складове и логистични центрове, сгъваеми касетки и корита с прикачен капак.


                                                                                                                                                            

За да гарантира качеството и безопастността на своите продукти, EНКО ПЛАСТИКС ЕООД работи по сертифицирани Система за управление на качеството по ISO 9001:2015, Система за управление безопасността на храните ISO 22000:2005 и Система за управление на енергията ISO 50001:2011.

http://www.enkoplastics.com/data/fms/ISO%20CERTIFICATES/_181441_Enko%20Plastics%202021%2050001%20bg%20RECA%20-%20logo.pdf

http://www.enkoplastics.com/data/fms/ISO%20CERTIFICATES/_097196_Enko%20Plastics%202022%20QM%20bg%20RECA%20%2B%20annex.pdf

http://www.enkoplastics.com/data/fms/ISO%20CERTIFICATES/_097196_Enko%20Plastics%202022%2022000%20bg%20RECA%20%2B%20annex.pdf


Тръжни документи за избор на изпълнител за доставка на ДМА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА     ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ    ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ    ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ    
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  ДОГОВОР - ПРОЕКТ   ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА по ПМС 160

О Б Я ВА  

От 

„ЕНКО ПЛАСТИКС” ЕООД  

На основание чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.) и във връзка с  чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда    

У В Е Д О М Я В А М E    

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: “Площадка за съхраняване на пластмасови отпадъци“   в поземлен имот с № 56784.539.273 по КККР на гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“ № 1.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Район Тракия на  Oбщина  Пловдив, ЖР “Тракия” бул. „Освобождение“ № 63 или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122. 

Търсете по:

x x